首页 最新资讯文章正文

古诗(古诗大全300首幼儿听读)

最新资讯 2022年09月09日 22:53 305 admin

yǒn ɡé咏 鹅tánɡ cháo luò bīn wánɡ唐 朝 骆 宾 王é ,é ,é ,鹅,鹅,鹅,qū xiànɡ xiànɡ tiān ɡē。曲 项 向 天 歌。bái máo fú lǜ shuǐ,白 毛 浮 绿 水 ,hónɡ zhǎnɡ bō qīnɡ bō。红 掌 拨 清 波。jìnɡ yè sī静 夜 思tánɡ cháo lǐ bái唐 朝 李白chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ,床 前 明 月 光,yí shì dì shànɡ shuānɡ。疑 是 地 上 霜。jǔ tóu wànɡ mínɡ yuè,举 头 望 明 月,dī tóu sī ɡù xiānɡ。 低 头 思 故 乡。dēnɡ ɡuàn què lóu登 鹳 雀 楼tánɡ cháo wánɡ zhī huàn唐 朝 王 之 涣bái rì yī shān jìn,白 日 依 山 尽,huánɡ hé rù hǎi liú。黄 河入海 流 。yù qiónɡ qiān lǐ mù,欲 穷 千 里 目,ɡènɡ shànɡ yī cénɡ lóu。 更 上 一 层 楼。mǐn nónɡ悯 农tánɡ cháo lǐ shēn唐 朝 李 绅chú hé rì dānɡ wǔ,锄 禾 日 当 午,hàn dī hé xià tǔ。汗 滴 禾 下 土。shuí zhī pán zhōnɡ cān,谁 知 盘 中 餐,lì lì jiē xīn kǔ。粒 粒 皆 辛 苦。zǎo fā bái dì chénɡ早 发 白 帝 城 tánɡ cháo lǐ bái唐 朝 李白cháo cí bái dì cǎi yún jiān,朝 辞 白 帝彩 云间,qiān lǐ jiānɡ línɡ yī rì hái。千 里 江 陵 一日 还 。liǎnɡ àn yuán shēnɡ tí bù zhù,两 岸 猿 声 啼不 住 ,qīnɡ zhōu yǐ ɡuò wàn zhònɡ shān。 轻 舟 已 过 万 重 山。yè sù shān sì夜 宿 山 寺tánɡ cháo lǐ bái唐 朝 李白wēi lóu ɡāo bǎi chǐ,危 楼 高 百 尺,shǒu kě zhāi xīnɡ chén。手 可 摘 星 辰。bù ɡǎn ɡāo shēnɡ yǔ,不 敢 高 声 语,kǒnɡ jīnɡ tiān shànɡ rén。 恐 惊 天 上 人。lè yóu yuán乐 游 原tánɡ cháo lǐ shānɡ yǐn唐 朝 李 商 隐xiànɡ wǎn yì bù shì,向 晚 意 不 适,qū chē dēnɡ ɡǔ yuán。驱 车 登 古 原。xī yánɡ wú xiàn hǎo,夕 阳 无 限 好,zhī shì jìn huánɡ hūn。只 是 近 黄 昏。lànɡ táo shā浪 淘 沙tánɡ cháo liú yǔ xī唐 朝 刘 禹 锡jiǔ qū huánɡ hé wàn lǐ shā,九 曲 黄 河 万 里 沙,lànɡ táo fēnɡ bǒ zì tiān yá。浪 淘 风 簸 自 天 涯。rú jīn zhí shànɡ yín hé qù,如 今 直 上 银 河 去,tónɡ dào qiān niú zhī nǚ jiā。 同 到 牵 牛 织 女 家。jué jù绝 句tánɡ cháo dù fǔ唐 朝 杜甫 liǎnɡ ɡè huánɡ lí mínɡ cuì liǔ, 两 个 黄 鹂 鸣翠 柳, yī xínɡ bái lù shànɡ qīnɡ tiān。 一 行 白 鹭 上青 天 。 chuānɡ hán xī lǐnɡ qiān qiū xuě, 窗 含 西 岭 千秋 雪 , mén bó dōnɡ wú wàn lǐ chuán。 门 泊 东 吴 万 里 船 。 huí xiānɡ ǒu shū回 乡 偶 书 tánɡ cháo hè zhī zhānɡ 唐 朝 贺知 章 shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí, 少 小 离 家 老大 回 , xiānɡ yīn wú ɡǎi bìn máo shuāi。 乡 音 无 改 鬓毛 衰 。 ér tónɡ xiānɡ jiàn bù xiānɡ shí, 儿 童 相 见 不相 识 , xiào wèn kè cónɡ hé chǔ lái? 笑 问 客 从 何处 来 ? wànɡ lú shān pù bù望 庐 山 瀑 布 tánɡ cháo lǐ bái 唐 朝 李白 rì zhào xiānɡ lú shēnɡ zǐ yān, 日 照 香 炉 生紫 烟 , yáo kàn pù bù ɡuà qián chuān。 遥 看 瀑 布挂 前川 。 fēi liú zhí xià sān qiān chǐ, 飞 流 直 下 三千 尺 , yí shì yín hé luò jiǔ tiān。 疑 是 银 河落 九天。zènɡ wānɡ lún赠 汪 伦tánɡ cháo lǐ bái唐 朝 李白lǐ bái chénɡ zhōu jiānɡ yù xínɡ,李 白 乘 舟 将欲 行,hū wén àn shànɡ tà ɡē shēnɡ。忽 闻 岸 上 踏歌 声 。táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ,桃 花 潭 水 深千 尺,bù jí wānɡ lún sònɡ wǒ qínɡ。 不 及 汪 伦 送我 情 。 chū sài出 塞tánɡ cháo wánɡ chānɡ línɡ唐 朝 王 昌 龄qín shí mínɡ yuè hàn shí ɡuān,秦 时 明 月 汉时 关 ,wàn lǐ chánɡ zhēnɡ rén wèi huán。万 里 长 征 人未 还 。dàn shǐ lónɡ chénɡ fēi jiānɡ zài,但 使 龙 城 飞将 在 ,bù jiào hú mǎ dù yīn shān。 不 教 胡马度阴 山。yǒnɡ liǔ咏 柳tánɡ cháo hè zhī zhānɡ唐 朝 贺知 章 bì yù zhuānɡ chénɡ yī shù ɡāo,碧 玉 妆 成 一树 高,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo。万 条 垂 下 绿丝 绦 。bù zhī xì yè shuí cái chū,不 知 细 叶 谁裁 出 ,èr yuè chūn fēnɡ sì jiǎn dāo。 二 月 春 风 似剪 刀。 xiānɡ sī相 思tánɡ cháo wánɡ wéi唐 朝 王 维hónɡ dòu shēnɡ nán ɡuó,红 豆 生 南 国,chūn lái fā jǐ zhī?春 来 发几枝?yuàn jūn duō cǎi xié,愿 君 多 采 撷,cǐ wù zuì xiānɡ sī。此 物 最 相 思。 jīn lǚ yī金 缕 衣tánɡ cháo dù qiū niánɡ唐 朝 杜秋 娘 quàn jūn mò xī jīn lǚ yī,劝 君 莫惜金 缕 衣,quàn jūn xī qǔ shǎo nián shí。劝 君 惜取 少 年时 。huā kāi kān shé zhí xū shé,花 开 堪 折 直须 折 ,mò dài wú huā kōnɡ shé zhī。 莫 待 无 花 空折 枝。 sònɡ yuán èr shǐ ān xī送 元 二 使 安西tánɡ cháo wánɡ wéi唐 朝 王 维wèi chénɡ cháo yǔ yì qīnɡ chén,渭 城 朝 雨 浥轻 尘 ,kè shě qīnɡ qīnɡ liǔ sè xīn。客 舍 青 青 柳 色 新 。quàn jūn ɡènɡ jìn yī bēi jiǔ,劝 君 更 尽 一杯 酒 ,xī chū yánɡ ɡuān wú ɡù rén。 西 出 阳 关 无故人。yóu zǐ yín游 子 吟tánɡ cháo mènɡ jiāo唐 朝 孟 郊cí mǔ shǒu zhōnɡ xiàn,慈 母 手 中 线,yóu zǐ shēn shànɡ yī。游 子 身 上 衣。lín xínɡ mì mì fénɡ,临 行 密密 缝 ,yì kǒnɡ chí chí ɡuī。意 恐 迟 迟 归。shuí yán cùn cǎo xīn,谁 言 寸 草 心,bào dé sān chūn huī。 报 得 三 春 晖。jiǔ yuè jiǔ rì yì shān dōnɡ xiōnɡ dì九 月 九 日忆 山东 兄 弟tánɡ cháo wánɡ wéi唐 朝 王 维dú zài yì xiānɡ wéi yì kè,独 在 异 乡 为异客,měi fénɡ jiā jié bèi sī qīn。每 逢 佳 节 倍思亲。yáo zhī xiōnɡ dì dēnɡ ɡāo chǔ,遥 知 兄 弟 登高 处 ,biàn chā zhū yú shǎo yī rén。遍 插 茱 萸 少一人。zhú zhī cí竹 枝 词tánɡ cháo liú yǔ xī唐 朝 刘 禹 锡yánɡ liǔ qīnɡ qīnɡ jiānɡ shuǐ pínɡ,杨 柳 青 青 江水 平 ,wén lánɡ jiānɡ shànɡ chànɡ ɡē shēnɡ。闻 郎 江 上 唱歌 声 。dōnɡ biān rì chū xī biān yǔ,东 边 日 出 西边 雨,dào shì wú qínɡ què yǒu qínɡ。 道 是 无 晴 却有 晴。fù dé ɡǔ yuán cǎo sònɡ bié赋 得 古 原 草送 别tánɡ cháo bái jū yì唐 朝 白 居 易lí lí yuán shànɡ cǎo,离 离 原 上 草,yī suì yī kū rónɡ。一 岁 一 枯 荣。yě huǒ shāo bù jìn,野 火 烧 不尽,chūn fēnɡ chuī yòu shēnɡ。 春 风 吹 又 生。fǎnɡ yǐn zhě bù yù访 隐 者 不 遇tánɡ cháo jiǎ dǎo唐 朝 贾 岛sōnɡ xià wèn tónɡ zǐ,松 下 问 童 子,yán shī cǎi yào qù。言 师 采 药 去。zhī zài cǐ shān zhōnɡ,只 在 此 山 中,yún shēn bù zhī chù。 云 深 不知 处 。qiū pǔ ɡē秋 浦 歌tánɡ cháo lǐ bái唐 朝 李白bái fā sān qiān zhànɡ,白 发 三 千 丈,yuán chóu sì ɡè chánɡ。缘 愁 似 个 长。bù zhī mínɡ jìnɡ lǐ,不 知 明 镜 里,hé chǔ dé qiū shuānɡ。何 处 得秋 霜 。wū yī xiànɡ乌 衣 巷 tánɡ cháo liú yǔ xī唐 朝 刘 禹 锡zhū què qiáo biān yě cǎo huā,朱 雀 桥 边 野草花 ,wū yī xiànɡ kǒu xī yánɡ xié。乌 衣 巷 口 夕阳 斜。jiù shí wánɡ xiè tánɡ qián yàn,旧 时 王 谢 堂前 燕,fēi rù xún chánɡ bǎi xìnɡ jiā。 飞 入 寻 常 百姓 家。lí sī离 思tánɡ cháo yuán zhěn唐 朝 元 稹cénɡ jīnɡ cānɡ hǎi nán wéi shuǐ,曾 经 沧 海 难为 水 ,chú què wū shān bù shì yún。除 却 巫 山 不是 云 。qǔ cì huā cónɡ lǎn huí ɡù,取 次 花 丛 懒回 顾,bàn yuán xiū dào bàn yuán jūn。 半 缘 修 道 半缘 君。jiānɡ xuě江 雪tánɡ cháo liǔ zōnɡ yuán唐 朝 柳 宗 元qiān shān niǎo fēi jué,千 山 鸟 飞 绝,wàn jìnɡ rén zōnɡ miè。万 径 人 踪 灭。ɡū zhōu suō lì wēnɡ,孤 舟 蓑 笠 翁,dú diào hán jiānɡ xuě? 独 钓 寒 江 雪?sài xià qǔ塞 下 曲tánɡ cháo lú lún唐 朝 卢纶yuè hēi yàn fēi ɡāo,月 黑 雁 飞 高,dān yú yè dùn táo。单 于 夜 遁 逃。yù jiānɡ qīnɡ qí zhú,欲 将 轻 骑 逐,dà xuě mǎn ɡōnɡ dāo。大 雪 满 弓 刀。liánɡ zhōu cí凉 州 词tánɡ cháo wánɡ zhī huàn唐 朝 王 之 涣huánɡ hé yuǎn shànɡ bái yún jiān,黄 河 远 上 白云 间 ,yī piàn ɡū chénɡ wàn rèn shān。一 片 孤 城 万仞 山 。qiānɡ dí hé xū yuàn yánɡ liǔ,羌 笛何须 怨 杨柳 ,chūn fēnɡ bù dù yù mén ɡuān。 春 风 不 度 玉门关。wànɡ tiān mén shān望 天 门 山tánɡ cháo lǐ bái唐 朝 李白tiān mén zhōnɡ duàn chǔ jiānɡ kāi,天 门 中 断 楚江 开 ,bì shuǐ dōnɡ liú zhì cǐ huí。碧 水 东 流 至此回。liǎnɡ àn qīnɡ shān xiānɡ duì chū,两 岸青山 相对 出,ɡū fān yī piàn rì biān lái。 孤 帆 一 片 日边 来。 chūn xiǎo春晓tánɡ cháo mènɡ hào rán唐朝 孟 浩 然chūn mián bù jué xiǎo,春 眠 不 觉 晓,chǔ chǔ wén tí niǎo。处处 闻 啼 鸟。yè lái fēnɡ yǔ shēnɡ,夜 来 风 雨 声,huā luò zhī duō shǎo。 花 落 知 多 少。 liánɡ zhōu cí凉州 词tánɡ cháo wánɡ hàn唐朝 王 翰pú táo měi jiǔ yè ɡuānɡ bēi,葡 萄 美 酒 夜光 杯,yù yǐn pí pá mǎ shànɡ cuī。欲 饮 琵 琶 马上 催 。zuì wò shā chǎnɡ jūn mò xiào,醉 卧 沙 场 君莫 笑 ,ɡǔ lái zhēnɡ zhàn jǐ rén huí。古 来 征 战 几人 回 。mù jiānɡ yín暮 江 吟tánɡ cháo bái jū yì唐 朝 白 居 易yī dào cán yánɡ pù shuǐ zhōnɡ,一 道 残 阳 铺水 中 ,bàn jiānɡ sè sè bàn jiānɡ hónɡ。半 江 瑟瑟半 江 红。kě lián jiǔ yuè chū sān yè,可 怜 九 月 初三 夜,lù sì zhēn zhū yuè sì ɡōnɡ。 露 似 珍 珠 月似 弓。dēnɡ yōu zhōu tái ɡē登 幽 州 台 歌tánɡ cháo chén zǐ ánɡ唐 朝 陈 子昂qián bù jiàn ɡǔ rén,前 不 见 古 人,hòu bù jiàn lái zhě。后 不 见 来 者。niàn tiān dì zhī yōu yōu,念 天地 之 悠悠 ,dú chuànɡ rán ér tí xià。 独 怆 然 而啼下。 jiānɡ nán chūn江 南 春tánɡ cháo dù mù唐 朝 杜牧qiān lǐ yīnɡ tí lǜ yìnɡ hónɡ,千 里 莺 啼 绿映 红 ,shuǐ cūn shān ɡuō jiǔ qí fēnɡ。水 村 山 郭 酒旗 风。nán cháo sì bǎi bā shí sì,南 朝 四百 八 十寺,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōnɡ。 多 少 楼 台 烟雨 中 。

古诗(古诗大全300首幼儿听读)

标签: 古诗 幼儿 大全 300

发表评论

商界网Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.